Hệ thống quan trắc nước thải dệt nhuộm

Theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường quy định rằng, tất cả các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, và cụm công nghiệp và nhà máy nằm ngoài KCN xả thải trực tiếp ra Môi trường (có công suất xả thải trên 1,000 m3/ngày đêm) phải lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải. Các trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên tục về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường khi cơ quan này yêu cầu.  Đứng trước yêu cầu đó và quy định thông tư 24/2017/TT-BTNMT cũng như trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng nguồn nước sau xử lý xả ra môi trường, Công ty CP Dệt May Huế đã đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động với các chỉ tiêu PH, Nhiệt độ, độ màu, lưu lượng đầu vào- đầu ra, BOD, COD, Xyanua, Crôm 6+, Clo dư, và đơn vị thi công chính thức là Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nguyên Khang

Tủ điều khiển

qt hue 3

qt hue 6

 Hình ảnh số liệu hiển thị


Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO