Dự án

Hệ thống quan trắc nước thải dệt nhuộm

Hệ thống quan trắc nước thải dệt nhuộm

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nguyên Khang là đơn vi thi công chính thức Hệ thống quan trắc tự động nước thải Công ty CP Dệt May Huế với các thông số PH, Nhiệt độ, độ màu, lưu lượng đầu vào- đầu ra, BOD, COD, Xyanua, Crôm 6+, Clo dư theo chuẩn thông tư 24/2017/TT-BTNMT
Hệ thống xử lý Asen

Hệ thống xử lý Asen

Hệ thống xử lý Asen
Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải
Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO